Zetor 10540

r.v.1999

cena 295 000CZK

bty

bty

bty

bty